• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Роботизирана хирургия

Роботизирана хирургия

Роботизирана хирургия се нарича минимално инвазивната хирургия, която се извършва с помощта на роботизирана хирургическа система. Разработена е през последните десет години, с цел - преодоляване ограниченията на минимално-инвазивната хирургия. Нарича се още и роботика в хирургията.

Роботизираната хирургия дава възможност за работа с подобрена точност, с по-фини и по-гъвкави инструменти, отколкото тези на лапароскопската хирургия, като пълното въртене на 360о, което човешката китка не притежава, пълна визия с триизмерно увеличено изображение, предварително планиране на операцията, достъп до труднодостъпни или микроскопични точки, при които преди не се допускаше намеса от страна на хирурзите, както и изпълнение на хирургични процедури от разстояние, което всъщност е трамплин за развитието на хирургичната техника - роботизирана хирургия.

Запазвайки предимствата, които се предлагат на пациентите от минимално инвазивните хирургични техники (ендоскопия, лапароскопия), роботиката може да се приложи в множество операции и да се окаже ценен инструмент в ръцете на хирурзи от много и различни специалности, като общи хирурзи, гръдни хирурзи, кардио хирурзи, гинеколози, уролози, съдови хирурзи, педиатрични хирурзи и специалисти по бариатрична хирургия (бариатрични хирурзи).

Особено в смесения тип хирургични операции за затлъстяване, роботизираните системи надвишават всички други методи, тъй като шевовете и анастомозите се извършнат с абсолютна точност и по този начин се постига по-бързо възстановяване на пациента.

Освен това, хирургът не се налага да стои в изправено положение по време на операцията, което води до намаляване на умората, особенно в дългочасовите операции.

По отношение на цената на роботизираната хирургия е необходимо да се поясни, че въпреки, че стойността на самата процедура е по-висока, в сравнение с други методи, поради високата цена на закупуване на системата и цената на материалите за всяка операция, общата стойност на една интервенция може да бъде по-ниска, поради по-бързото възстановяване на пациента и намаляването на времето за хоспитализация и по-ниските нива на следоперативни усложнения.

Роботизираната операция се извършва от хирурга, който стои в хирургична конзола и с помощта на компютъра и специалните лостове насочва съчленените ръцете на робота. Командите се прехвърлят цифрово към ръцете на робота в реално време и те в последствие изпълняват с абсолютна точност движенията по тялото на пациента през 3-4 малки дупки.

Умелото манипулиране на робота е резултат от специално обучение на хирурга, който постепенно ще може да се справя едновременно с употребата на повече инструменти, отколкото би могъл в отворена операция.

Най-добрата роботизирана хирургична система е системата "Да Винчи", която се състои от:

  • Командна конзола, която има екран с висока честота на анализ, за гледане на триизмерни изображения, които се излъчват от ендоскопската камера. Ръководенето на камерата става както със специалните лостове (контрольори), така и с педалите на системата, която разполага също със система от лещи с триизмерно изобразяване, с възможност за увеличение до 15 пъти. Тези команди, след като се дефинират посредством софтуера, се предават на ръцете на робота.
  • Основна система с четири роботизирани ръце, на които се адаптират хирургическите инструменти, които са извънредно гъвкави, за да улеснят работата на хирурга.
  • Ендоскопска кула, която включва един голям екран и инструменти за подкрепа на робота.
Роботизираната хирургия преодолява човешките слабости на хирурга, прецизира лапароскопския хирургически метод и се очаква, че в бъдеще ще доминира в комплексните и дългочасови операции.